Featured

Nepravilna komparacija pridjeva u engleskom jeziku

Nepravilna komparacija pridjeva - Irregular comparasion

 

Nepravilno se porede sledeći pridjevi:

Positive Comparative Superlative
good (dobar) better the best
bad (loš)    
evil (zao) worse the worst
ill (bolestan)    
much (mnogo)    
many (mnogo) more the most
little (malen) less the least
late (kasan) later (kasniji) the latest (najnoviji)
  latter (dalji po redu) the last (poslednji)
near (blizak) nearer the nearest (najbliži)
    the next (sledeći, do)
old (star) older the oldest
  elder the eldest
far (daleko) farther (prostorno dalji) the farthest
  further (dalji po redu) the furthest

 

Komparativ i superlativ složenih pridjeva:

kada složeni pridjevi počinju jednosložnim pridjevom onda nastavke za komparativ i superlativ dobija jednosložni pridjev:

I never saw a faster sailing ship. (nikad nisam video bržeg jedrenjaka)

I never saw a worse looking man. (nikad nisam video čoveka koji lošije izgleda)

Slične lekcije:

Glavni brojevi (Cardinals)

Brojevi (Numbers)

Engleska abeceda (The English Alphabet)