Glagoli pedir i preguntar | Španski jezik

U španskom jeziku, glagoli pedir i preguntar znače ‘pitati’, ali oni nisu zamjenjivi.

Preguntar znači ‘pitati pitanje’:

Roberto le pregunta dónde está la oficina. - Roberto pita gde je kancelarija.

 

Pedir znaĉi ‘pitati za nešto’, i takođe se koristi sa značenjem ‘naručiti’, u restoranu:

Roberto le pide información -Roberto  pita za informaciju.

Roberto pide los tacos - Roberto naručuje taco.

 

Pedir - pitati za, naručiti

pido pedimos

pides pedís

pide piden

Slične lekcije:

Boje na španskom jeziku

Redni brojevi na španskom jeziku

Glavni brojevi do 100 na španskom jeziku