Featured

Conditional | Španski jezik

Kao u budućem vremenu, conditional u španskom jeziku se gradi dodavanjem nastavaka -ía, -ías, -ía, - íamos, -íais, -ían infinitivu glagola.
Nemojte da miješate conditionalne oblike-er i -ir glagola sa imperfektom.
Hablar:
hablaría hablaríamos
Hablarías hablaríais
Hablaría hablarían

Comer:
comería comeríamos
comerías comeríais
comería comerían

Vivir:
viviría viviríamos
vivirías viviríais
viviría vivirían

Conditional se upotrebljava kada pričamo o stvarima koje bismo željeli da se ostvare pri određenim okolnostima:
Un permanente le quedaría bien - Jedan permanentan bi želio da liči na tebe,
ili da postavimo uljudne molbe:
Me gustaría (pedir) el pescado - ‘Želim (da naručim) ribu’.

Slične lekcije:

Boje na španskom jeziku

Redni brojevi na španskom jeziku

Glavni brojevi do 100 na španskom jeziku