Particip | Španski jezik

Particip (prošlost) u španskom jeziku.

Particip se gradi dodavanjem nastavka -ado pravilnim glagolima koji se završavaju na -ar i -ido pravilnim glagolima koji se završavaju na -er ili -ir.
Tada se ¨stari¨(ar, er, or, ir) završetak gubi i zamjenjuje novim nastavcima:
hablar > hablado;
poder > podido;
vivir > vivido

Particip se često koristi kao pridjev (ponekad sa glagolom estar). Tada, ima četiri oblika, održavajući rod i broj imenice koju opisuje:
El precio está confirmado. - Ulaz je potvrđen.
Los fondos están confirmados. - Novčana sredstva su potvrđena.
Las reservaciones están confirmadas. - Rezervacije su potvrđene

Particip se takođe koristi sa glagolom ser da bi se konstruisala pasivna rečenica:
La comida fue preparada. - Hrana je pripremjena.
Particip održava rod i broj imenice koju opisuje.

Slične lekcije:

Boje na španskom jeziku

Redni brojevi na španskom jeziku

Glavni brojevi do 100 na španskom jeziku