Neki nepravilni glagoli u sadašnjem vremenu, u španskom jeziku

Neki nepravilni glagoli u sadašnjem vremenu, u španskom jeziku.
Neki glagoli nisu po obrazcu koje ste učili za pravilne glagole za sadašnjost, i morate da ih naučite napamet.
Npr., yo(za prvo lice jednine) salir, tener, i venir su nepravilni: salgo, tengo, i vengo.
U dodavanju, za druge oblike glagola tener i venir kao kod preferir i querer, kada je stem samoglasnik-e- naglašen, postaje ie : tienes, vienes, prefieres, quieres, itd.
U sliĉnim slučajevima, stem samoglasnik -o- u poder postaje ue kada je naglašen: puedes.
U španskim riječnicima, ove promjene su napisane pored infinitiva glagola: preferir (ie); poder (ue), itd.

Tener
tengo tenemos
tienes tenèis
tiene tienen

Querer
quiero queremos
quieres querèis
quiere quieren

Poder
puedo podemos
puedes podèis
puede pueden

Venir
vengo venimos
vienes venìs
viene vienen

Preferir
prefiero preferimos
prefieres preferìs
prefiere prefieren

Salir
salgo salimos
sales salìs
sale salen

Slične lekcije:

Boje na španskom jeziku

Redni brojevi na španskom jeziku

Glavni brojevi do 100 na španskom jeziku