Neki nepravilni glagoli u preteritu | Španski jezik

Nekoliko nepravilnih glagola u preteritu u španskom jeziku.
Postoji dosta glagola koji su nepravilni u preteritu, njih morate da naučite napamet.

Dar:
di, diste, dio, dimos, disteis, dieron

Ir:
fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron

Ser:
fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron

Preostali nepravilni glagoli imaju završetke -e, -iste, -o, -imos, -isteis, -ieron.
Upamtite da ti nastavci nisu akcentovani.

NAPOMENA: Treće lice jednine glagola hacer ima pravopisnu promjenu c > z: hizo.
Takođe, treće lice množine glagola decir i traer nema -i- na kraju: dijeron, trajeron.

hacer > hic

estar > estuv

tener > tuv

poder > pud

poner > pus

 


querer > quis

saber > sup

venir > vin

decir > dij

traer > traj

Slične lekcije:

Boje na španskom jeziku

Redni brojevi na španskom jeziku

Glavni brojevi do 100 na španskom jeziku