Glagoli saber i conocer | Španski jezik

U španskom jeziku, glagoli saber i conocer znače ‘znati’, ali se upotrebljavaju svaki za sebe, u određenim situacijama.


Saber je ‘znati’ informaciju:
No sé el número de teléfono; ¿Sabe usted dónde está el restaurante?,
ili ‘znati kako’ uraditi nešto:
No sabemos conducir.

Conocer je ‘znati’ osobu:
Conozco a la Sra. García; ¿Conoces a mi hermana?,
ili ‘biti upoznat sa’ mjestom ili stvarima:
No conocen la ciudad.

Oba glagola su nepravilna i morate da ih naučite napamet.

Saber
sé sabemos
sabes sabéis
sabe saben

Conocer
conozco conocemos
conoces conocéis
conoce conocen

Slične lekcije:

Boje na španskom jeziku

Redni brojevi na španskom jeziku

Glavni brojevi do 100 na španskom jeziku