Featured

Odričan oblik (Forme négative) | Francuski jezik

Odričan oblik ne...pas

U francuskom jeziku, negacija se sastoji od dvije riječi, ne i pas.

 • Kod prostih vremena, kao i u zapovjednom načinu, ne (n’+vokal) stoji ispred, a pas iza glagola:

Je ne parle pas russe. Je n’habite pas Paris. Ne mange pas trop!

! Kod povratnih glagola ne stoji ispred povratne zamjenice:

Je ne me repose pas chaque jour.

 • Kod složenih vremena ili u konstrukcijama glagol+infinitiv, ne stoji ispred, a pas iza pomoćnog glagola tj. glagola u ličnom glagolskom obliku:
 • Je n’ai pas pris le taxi. Je ne me suis pas couché tard. Je ne veux pas venir.

 

Promjena člana posle negacije

 • U negaciji, određeni član (le, la, les) se ne mijenja:

J’aime les restaurants gastronomiques. →

Je n’aime pas les restaurants gastronomiques.

 • Neodređeni i partitivni član posle negacije prelaze u de:

J’ai un frère. → Je n’ai pas de frère.

Je mange du poisson. → Je ne mange pas de poisson.

Les touristes font du ski. → Les touristes ne font pas de ski.

! Posle glagola être, član se ne mijenja:

C’est un bon directeur. → Ce n’est pas un bon directeur.

 

Odrični oblici ne...plus, rien, personne, jamais...

Uz riječi plus, rien, personne, jamais..., ne upotrebljavamo pas.

Ove riječi su ga zamijenile, jer i same sadrže negaciju ( ne više, ništa, niko, nikad).

Je ne fume plus. (Više ne pušim.)

Je ne mange rien. (Ništa ne jedem.)

Je ne vois personne. (Ne vidim nikog.)

Je n’arrive jamais en retard. (Nikada ne kasnim.)

Je ne vais nulle part. (Ne idem nigdje.)

 

Uobičajeni parovi u potvrdnoj i odričnoj rečenici:

Potvrdna rečenica:

 • Je vais souvent/toujours en France.
 • J’attends quelqu’un.
 • Je vois quelque chose.
 • Je vais quelque part.
 • J’habite encore en banlieue.
 • Je suis déjà allé en France.

Odrična rečenica:

 • Je ne vais jamais en France.
 • Je n’attends personne.
 • Je ne vois rien.
 • Je ne vais nulle part.
 • Je n’habite plus en banlieue.
 • Je ne suis pas encore allé en France.

 

 • Riječi personne i rien mogu da stoje na početku rečenice kao subjekti:

Rien ne se passe. Personne ne vient.

U tom slučaju ne dolazi iza njih.

Ove riječi mogu da se upotrebe i sa prijedlozima:

Je ne pense à rien. Je ne me souviens de personne.

 • U složenim vremenima, rien, jamais i plus stoje iza pomoćnog glagola:

Je n’ai rien dit. Je n’ai jamais visité Paris. Je ne l’ai plus vue.

 • Reči personne i nulle part stoje iza participa:

Je n’ai vu personne. Je ne suis parti nulle part.

Slične lekcije:

Redni brojevi na francuskom jeziku do 20

Brojevi na francuskom jeziku do 100

Francuski alfabet (L’Alphabet français)